Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

2014


                                                                                                   Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
                                                                         ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
                                                                                                   Ακαδημαϊκό έτος 2014
                                                          Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - Μια φιλοσοφική προσέγγιση του θεσμικού πλασίου της δημόσιας υπηρεσίας και του κρατικού παρεμβατισμού

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η κοινωνικοοικονομική "ιδεολογία" του Συντάγματος. Οι παραδοσιακές συνιστώσες και οι σύγχρονες "φυγόκεντρες" οικονομικές τάσεις

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - Η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας.  Η διήκουσα γραμμή μεταξύ δημόσιας υπηρεσίας και δημόσιου συμφέροντος

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΟ - Η παραπεμπτική προς το ΔΕΕ απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 7.2.2014:Η σχέση Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Στο επίκεντρο της θεωρίας περί δημόσιας υπηρεσίας

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ - Η αρχή της ισότητας κατά τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. Οι πτυχές της ισότητας, σε συνδυασμό με την αναλογικότητα και την ουδετερότητα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ - Η αρχή της προσαρμοστικότητας της δημόσιας υπηρεσίας. Η προσαρμοστικότητα ως όρος "επιβίωσης" της δημόσιας υπηρεσίας

   

2012-2013

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ –ΙΔΙΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΥ
Ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο δημόσιο δίκαιο,
ουσιαστικό και δικονομικό

Διάγραμμα των Παραδόσεων


ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - Η κανονιστική αποδυνάμωση του κανόνα δικαίου και, συνακόλουθα, της έννομης τάξης.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - Γενική θεωρία των πηγών του δικαίου

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - Η οικονομική "ιδεολογία" του Συντάγματος. Οι κατευθυντήριες τάσεις και η νομολογία εφαρμογής του  

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - Η νομική φύση των "Μνημονίων"

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ KAI ENATO - Οι επιπτώσεις της νομοθεσίας περί επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ - Οι ρυθμίσεις των ν.3900/2010 (άρθρο 1) και 4055/2012 (άρθρο 40) σχετικά με τις προϋποθέσεις του παραδεκτού των ένδικων βοηθημάτων και μέσων.  Ο θεσμός της "πιλοτικής δίκης" και η ραγδαία μεταξέλιξη του ρόλου του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ - Οι επιπτώσεις των ρυθμίσεων του ν.3900/2010 επί των δικαστικών εγγυήσεων του κράτους δικαίου και της αρχής της νομιμότητας: Η συρρίκνωση του ανακριτικού συστήματος

ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΔΟΟ - Ο θεσμός της «προηγουμένου» και η υιοθέτησή του στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης.  Σύγκριση με το αγγλοσαξωνικό πρότυπο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟ & ΠΕΜΠΤΟ - Οι επιπτώσεις της νομοθεσίας περί επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ- Οικονομική κρίση και κοινωνικό κράτος: Η περιπέτεια των κοινωνικών δικαιωμάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ- Η πρόσφατη νομοθεσία και νομολογία σχετικά με τη συρρίκνωση του δικαιώματος ως προς την ατομική ιδιοκτησία

ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ- Η παρέμβαση της Δικαιοσύνης στη Νομοθετική Εξουσία: Με αφορμή το «νομοθετικό ακτιβισμό» του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την προπαρασκευή του ν.3900/2010 και τον προβληματισμό ως προς την ανάγκη θεσμοθέτησης Συνταγματικού Δικαστηρίου.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ- Η συνταγματική κατοχύρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Θεωρία και νομολογία ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 16 του Συντάγματος


   

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.