Βουλή

Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

11-7-2014. Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, στον τόπο μας συχνά φειδωλευόμαστε τον έπαινο από φθόνο ή τον σπαταλούμε από ιδιοτέλεια. Επειδή δεν θέλω να πέσω σ’ αυτήν την παγίδα, πρέπει να πω μερικά πράγματα τα οποία είναι αλήθειες.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού, έδωσε τη δυνατότητα να αποδείξετε κάτι το οποίο καλό θα είναι να το υιοθετούν και οι συ-νάδελφοί σας. Δηλαδή ότι η συζήτηση δεν ήταν τυπική. Είχε ουσία, ακούσατε, έγιναν σημαντικές μεταβολές, όσο βέβαια μπορούσαν να γίνουν μέσα στη «φιλοσοφία» του νομοσχεδίου. Χαίρομαι πραγματικά γιατί και τις απόψεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής τις υιοθετήσατε και τις απόψεις συναδέλφων τις είδατε.

Μερικές μεταβολές είναι καίριες. Πρέπει να επισημάνω τη μεταβολή που έγινε για το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να αποκτήσει σιγά-σιγά τη νομική αυτοτέλεια και την ομοιογένεια την οποία πρέπει να έχει το Σώμα αυτό. Διότι πραγματικά, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, θα παίξει έναν καίριο ρόλο στο μέλλον και καλό είναι να το ενισχύσετε ακόμα περισσότερο για να μπορέσει να παίξει αυτόν το ρόλο ανεπηρέαστο και ανεξάρτητο.

hello: 11-7-2014 Αγόρευση κατά την συζήτηση του σν του Υπ. ΔΜ & ΗΔ "Τροποποίηση διτάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις

   

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(Άρθρο 133 του Κανονισμού της Βουλής)
Προς τον
κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

           Προκειμένου να γίνει γνωστή η εξέλιξη της σύνθεσης του δημόσιου χρέους της Χώρας κατά την τελευταία τριετία, καθώς και προκειμένου να διαφανεί αν, σε ποιο βαθμό και μέσω ποίων, ενδεχομένως, επιχειρήθηκαν, στον τομέα αυτόν, κερδοσκοπικά παίγνια σε βάρος της εθνικής οικονομίας (π.χ. ελληνικών Ασφαλιστικών Ταμείων, ελληνικών Τραπεζών κλπ), ιδίως σε περιόδους λήψης εξαιρετικά κρίσιμων οικονομικών αποφάσεων

ΖΗΤΩ

          Την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων με τ’ αντίστοιχα στοιχεία:

I.     Πρώτον, αναλυτικό πίνακα από τον οποίο να προκύπτει ποιοί ήταν, διαδοχικώς, οι κάτοχοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 31/12/2008, στις 31/12/2009, στις 30/4/2010, στις 31/12/2010 και στις 30/9/2011.  Συγκεκριμένα ζητώ από τον πίνακα αυτόν και τ’ αντίστοιχα στοιχεία να προκύπτει, σαφώς και μ’ εξειδικευμένο τρόπο, η ονομαστική αξία των ομολόγων που κατείχαν κατά την περίοδο αυτή τα Ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία, οι Ελληνικές Τράπεζες, οι Έλληνες ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι τράπεζες της αλλοδαπής και οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες χωριστά. Ειδικώς για της τράπεζες της αλλοδαπής ζητώ η ομαδοποίηση για τις συγκεκριμένες ως άνω ημερομηνίες να γίνει με βάση τη χώρα της έδρας τους.

II.  Δεύτερον, αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης και λήξης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία αφορά το προηγούμενο αίτημά μου.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011

Ο αιτών Βουλευτής

 

 

Προκόπης Παυλόπουλος

   

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Αθήνα,  17/10/2011

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 
στο σχέδιο νόμου
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»
κατά τη συζήτησή του στις αρμόδιες Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
 β΄ ανάγνωση άρθρα 5-37

          Όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις που έπονται –και τις οποίες έχω συνοψίσει στο σημείωμα το οποίο αποτυπώνει τις παρεμβάσεις μου στη Βουλή κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης- οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου, μέσα από μια βάναυση παραβίαση των οικείων διατάξεων του Συντάγματος, μια ισοπεδωτική λογική σε βάρος των δημόσιων υπαλλήλων και της αξιοκρατίας και μια προκλητική άγνοια βασικών δεδομένων της διοικητικής επιστήμης, είναι αδύνατο –ευτυχώς- να εφαρμοσθούν.  Πέραν τούτου επισημαίνεται ότι τίποτα απ’ αυτά δεν έχει ζητήσει η Τρόικα, όπως άλλωστε η ίδια έχει διαρρεύσει με πολλούς τρόπους.  Το υπό συζήτηση «γονατογράφημα» και θεσμικό τερατούργημα είναι, λοιπόν, αποκλειστικής πρωτοβουλίας και «έμπνευσης» της Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, η οποία και φέρει, στο ακέραιιο, την ευθύνη για τις καταστροφικές του συνέπειες.

Ι.  Κινητικότητα (άρθρο 5).

Το σχέδιο νόμου καθιερώνει την ανεξέλεγκτη, χωρίς κριτήρια, μετακίνηση υπαλλήλων από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε αποκεντρωμένη διοίκηση και αντιστρόφως ή και μεταξύ αποκεντρωμένων διοικήσεων, για χρονικό διάστημα που δεν ορίζεται  στο νόμο, αλλά θα ορίζεται με την απόφαση μετακίνησης.  Έτσι όμως η μετακίνηση υπαλλήλου ούτε σε κριτήρια υπακούει -για το ποιος δηλαδή μεταξύ περισσοτέρων θα επιλεγεί προς μετακίνηση- ούτε σε ανώτατο χρονικό όριο, αφού ο νόμος δεν θέτει κάτι τέτοιο.

1.    Η μετακίνηση γίνεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.  Το νομοσχέδιο αγνοεί τα θεσμοθετημένα υπηρεσιακά συμβούλια, μολονότι η επονομαζόμενη «μετακίνηση» υποκρύπτει εμφανώς απόσπαση, για την οποία ο Υπαλληλικός Κώδικας απαιτεί γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων (άρθρο 68). Άρα μετά την αποσύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, τώρα επιχειρείται η πλήρης εξαφάνισή τους.

hello: 17-10-2011.ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΒ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΝ "ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" Β΄ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΡΘΡΑ 5-37

   

Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των ομολόγων

Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων
προς κ. Β. Αλεξανδράκη
(Διευθυντή της Διεύθυνσης Εργασιών του Δημοσίου
της Τράπεζας της Ελλάδος)

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010

Από την κατάθεση του κ. Β. Αλεξανδράκη προκύπτουν και τ’ ακόλουθα ως προς την υπόθεση που ερευνά η Εξεταστική Επιτροπή για τα δομημένα ομόλογα.

      I.     Η Τράπεζα της Ελλάδος, και συγκεκριμένα η ΗΔΑΤ, έχει κατά νόμο αρμοδιότητα για την αποτίμηση χαροφυλακίων αλλά μόνο για τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα.  Για τίτλους που εκδίδονται εκτός Ελλάδος, όπως ήταν και το δομημένο ομόλογο της J.P. Morgan, δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα.  Άρα τα όσα έχουν κατά καιρούς λεχθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έπρεπε να ελέγξει τα Ταμεία για το δομημένο αυτό ομόλογο ή ότι τα Ταμεία έπρεπε να προσφύγουν στα στοιχεία αποτίμησης της ΗΔΑΤ για να κρίνουν αν συμφέρει ν’ αγοράσουν το δομημένο ομόλογο είναι εξ ολοκλήρου ανακριβή και εσφαλμένα.

hello: Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Β. Αλεξανδράκη (Διευθυντή της Διεύθυνσης Εργασιών του Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος)

   

Page 8 of 48

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.