Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
(άρθρα 129 επ. του Κανονισμού της Βουλής)
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΘΕΜΑ: «Παράνομη θεσμοθέτηση, μέσω εγκυκλίου, αναπληρωτών προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων».

Ι. Στην εγκύκλιο αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/754/ΟΙΚ./31-10-2011 περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: «1. Προκειμένου ο αναπληρωτής προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης να εξαιρεθεί από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, θα πρέπει ο ορισμός του να έχει γίνει με πράξη του αρμοδίου προς τούτο οργάνου. 2. Μέχρι την πλήρωση, με επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, των θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης που θα κενωθούν κατ’ εφαρμογή του ν. 4021/2011, δηλ. λόγω της αυτοδίκαιης απόλυσης ή της θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των κατόχων των θέσεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84,85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄26) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄51), η τοποθέτηση των προϊσταμένων διενεργείται με μόνη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

ΙΙ. Από τ’ ανωτέρω προκύπτει ότι με την ως άνω εγκύκλιο θεσμοθετούνται αναπληρωτές προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, των οποίων η τοποθέτηση γίνεται με μόνη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης και οι οποίοι μάλιστα εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

ΙΙΙ. Υπό τα δεδομένα αυτά:

hello: 25-11-2011 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: "ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ, ΜΕΣΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ"

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(Άρθρο 133 του Κανονισμού της Βουλής)
Προς τον
κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

           Προκειμένου να γίνει γνωστή η εξέλιξη της σύνθεσης του δημόσιου χρέους της Χώρας κατά την τελευταία τριετία, καθώς και προκειμένου να διαφανεί αν, σε ποιο βαθμό και μέσω ποίων, ενδεχομένως, επιχειρήθηκαν, στον τομέα αυτόν, κερδοσκοπικά παίγνια σε βάρος της εθνικής οικονομίας (π.χ. ελληνικών Ασφαλιστικών Ταμείων, ελληνικών Τραπεζών κλπ), ιδίως σε περιόδους λήψης εξαιρετικά κρίσιμων οικονομικών αποφάσεων

ΖΗΤΩ

          Την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων με τ’ αντίστοιχα στοιχεία:

I.     Πρώτον, αναλυτικό πίνακα από τον οποίο να προκύπτει ποιοί ήταν, διαδοχικώς, οι κάτοχοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 31/12/2008, στις 31/12/2009, στις 30/4/2010, στις 31/12/2010 και στις 30/9/2011.  Συγκεκριμένα ζητώ από τον πίνακα αυτόν και τ’ αντίστοιχα στοιχεία να προκύπτει, σαφώς και μ’ εξειδικευμένο τρόπο, η ονομαστική αξία των ομολόγων που κατείχαν κατά την περίοδο αυτή τα Ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία, οι Ελληνικές Τράπεζες, οι Έλληνες ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι τράπεζες της αλλοδαπής και οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες χωριστά. Ειδικώς για της τράπεζες της αλλοδαπής ζητώ η ομαδοποίηση για τις συγκεκριμένες ως άνω ημερομηνίες να γίνει με βάση τη χώρα της έδρας τους.

II.  Δεύτερον, αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης και λήξης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία αφορά το προηγούμενο αίτημά μου.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011

Ο αιτών Βουλευτής

 

 

Προκόπης Παυλόπουλος

   

ΕΡΩΤΗΣΗ
(άρθρα 126 επ. του Κανονισμού της Βουλής)
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΘΕΜΑ: «Ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών».

           Από δημοσιεύματα και εκπομπές, στο γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, προκύπτει ότι, ιδίως τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υπάρχει σημαντική αύξηση αυτοκτονιών που αποδίδονται στη δεινή οικονομική κρίση, η οποία μαστίζει τη Χώρα, και στις επιπτώσεις της.

          Ενόψει αυτών

 ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 Πόσες αυτοκτονίες έχουν καταγράψει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συγκεκριμένα και για καθένα από τα έτη 2009, 2010 και 2011;

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ερωτών Βουλευτής

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Α΄ Αθηνών

 

   

Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτηση της με αριθμό 52/32/6.6.2011 επερώτησης δεκαεπτά  Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]
: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να αντιληφθείτε ότι η επερώτηση που κάναμε δεν έχει ίχνος αντιπολιτευτικής διάθεσης. Είναι μία κραυγή αγωνίας για το τι μπορεί να μας συμβεί και τι πρέπει να προλάβουμε, γιατί ήδη είναι αργά.

Σας εύχομαι πραγματικά το φετινό καλοκαίρι να περάσει όπως πέρασε ο πρώτος μήνας. Για όσους ξέρουν το Πυροσβεστικό Σώμα, τις ανάγκες του, τα προβλήματά του, για όσους ξέρουν υπό ποιες συνθήκες λειτουργεί, βρισκόμαστε σε ένα καλοκαίρι που είναι από τα καλύτερα από πλευράς τουλάχιστον καιρικών συνθηκών, για να μην έχουμε πυρκαγιές. Και να είστε βέβαιος ότι αυτό είναι το οποίο έχει σώσει τα πράγματα μέχρι τώρα. Και σας εύχομαι -και το λέω από καρδιάς- όλο το καλοκαίρι να πάει έτσι. Να μην δούμε συνθήκες σαν αυτές που είχαμε δει προηγούμενα καλοκαίρια και ιδίως συνθήκες καλοκαιριού του 2007. Γιατί αν θυμάστε οι συνθήκες ήταν τραγικές και για το Πυροσβεστικό Σώμα και για τον Τόπο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε την επερώτηση αυτή. Και ίσως τούτη τη στιγμή, ακριβώς λόγω καιρικών συνθηκών, να μην φαίνονται τα προβλήματα, αλλά πραγματικά ευχόμαστε να μην γίνουμε μάντεις κακών.

Κάντε μία σύγκριση της προετοιμασίας από πλευράς πυρόσβεσης τα χρόνια προ του 2009 και του τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Ανέφερε ο κ. Νάκος αρκετά πράγματα.

hello: 24-6-2011.Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επερώτησης Βουλευτών της Ν.Δ., αρμοδιότητας του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, σχ. με την προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιυπυρική περίοδο.

   

Page 3 of 7

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.