Βουλή

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

11-7-2014. Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, στον τόπο μας συχνά φειδωλευόμαστε τον έπαινο από φθόνο ή τον σπαταλούμε από ιδιοτέλεια. Επειδή δεν θέλω να πέσω σ’ αυτήν την παγίδα, πρέπει να πω μερικά πράγματα τα οποία είναι αλήθειες.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού, έδωσε τη δυνατότητα να αποδείξετε κάτι το οποίο καλό θα είναι να το υιοθετούν και οι συ-νάδελφοί σας. Δηλαδή ότι η συζήτηση δεν ήταν τυπική. Είχε ουσία, ακούσατε, έγιναν σημαντικές μεταβολές, όσο βέβαια μπορούσαν να γίνουν μέσα στη «φιλοσοφία» του νομοσχεδίου. Χαίρομαι πραγματικά γιατί και τις απόψεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής τις υιοθετήσατε και τις απόψεις συναδέλφων τις είδατε.

Μερικές μεταβολές είναι καίριες. Πρέπει να επισημάνω τη μεταβολή που έγινε για το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να αποκτήσει σιγά-σιγά τη νομική αυτοτέλεια και την ομοιογένεια την οποία πρέπει να έχει το Σώμα αυτό. Διότι πραγματικά, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, θα παίξει έναν καίριο ρόλο στο μέλλον και καλό είναι να το ενισχύσετε ακόμα περισσότερο για να μπορέσει να παίξει αυτόν το ρόλο ανεπηρέαστο και ανεξάρτητο.

hello: 11-7-2014 Αγόρευση κατά την συζήτηση του σν του Υπ. ΔΜ & ΗΔ "Τροποποίηση διτάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις

   

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

3-7-2014 Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στις διατάξεις του άρθρου 23, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο από πλευράς διοικητικής δικονομίας. Και θα αναφερθώ σ’ αυτό για λόγους που αφορούν την ερμηνεία του, ώστε να υπάρχει καταγραφή στα Πρακτικά.

Πριν απ’ όλα, θέλω να τονίσω ότι ορθώς ο Υπουργός έφερε συγκεκριμένες ρυθμίσεις οι οποίες το τροποποιούν, σαφώς επί τα βελτίω.

Ορθώς θεσμοθετείται η προθεσμία στην παράγραφο 1, ώστε μετά την απόφαση, ουσιαστικά την ακυρωτική, να μπορεί να διατυπώνεται η άποψη των διαδίκων για να εφαρμόζεται η αρχή auditor alteram partem.

Επίσης, ορθώς -σε ό,τι αφορά την παράγραφο 2- προστίθεται η αρχή της προστασίας του καλόπιστου διοικουμένου, όπως επίσης ορθώς διευκρινίζεται ότι ο χρόνος της περιορισμένης αναδρομής δεν μπορεί να είναι παρά τουλάχιστον νωρίτερα από εκείνον το οποίο ορίζει η ημέρα της δημοσίευσης της ακυρωτικής απόφασης.

hello: 3-7-2014 Αγόρευση ΄κατά την συζήτηση του σν του Υπ. Δικαιοσύνης "Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις"

   

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

7-4-2014. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Αυτά τα οποία είχα τονίσει και στην επιτροπή δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω στην Ολομέλεια. Υπήρχαν ορισμένες αιτιάσεις από την πλευρά της ΚΕΔΚΕ, οι οποίες δεν είχαν νόημα, γιατί οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, σε σχέση με αυτά τα οποία είχε υποστηρίξει η ΚΕΔΚΕ και ιδίως σε ό,τι αφορά την αίτηση θεραπείας, είναι πολύ καλύτερες.

Θα ήθελα μόνο να επιστήσω την προσοχή του Υπουργού και των συνεργατών του σ’ ένα συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα συνταγματικότητας. Πρόκειται για το κρίσιμο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εάν δεν προστεθεί μια λέξη. Ήθελα να τονίσω, λοιπόν, ότι το άρθρο 53, το οποίο ρυθμίζει τα θέματα των οφειλών, ορίζει στην παράγραφο 2: «Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση» -έχει δύο εξαιρέσεις όλες κι όλες- «α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις (π.χ. εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά το π.δ. 5/1986».

hello: 7-4-2014 Αγόρευση κατά την συζήτηση επί του σν του Υπ. Εσ. "Επείγουσες Ρυμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

   

Page 4 of 49

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.