2014


                                                                                                   Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
                                                                         ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
                                                                                                   Ακαδημαϊκό έτος 2014
                                                          Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - Μια φιλοσοφική προσέγγιση του θεσμικού πλασίου της δημόσιας υπηρεσίας και του κρατικού παρεμβατισμού

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η κοινωνικοοικονομική "ιδεολογία" του Συντάγματος. Οι παραδοσιακές συνιστώσες και οι σύγχρονες "φυγόκεντρες" οικονομικές τάσεις

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - Η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας.  Η διήκουσα γραμμή μεταξύ δημόσιας υπηρεσίας και δημόσιου συμφέροντος

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΟ - Η παραπεμπτική προς το ΔΕΕ απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 7.2.2014:Η σχέση Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Στο επίκεντρο της θεωρίας περί δημόσιας υπηρεσίας

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ - Η αρχή της ισότητας κατά τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. Οι πτυχές της ισότητας, σε συνδυασμό με την αναλογικότητα και την ουδετερότητα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ - Η αρχή της προσαρμοστικότητας της δημόσιας υπηρεσίας. Η προσαρμοστικότητα ως όρος "επιβίωσης" της δημόσιας υπηρεσίας

   

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.