Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς τον κ. Ν. Αλεξόπουλο
(πρώην Διευθυντή Εργασιών Δημοσίου Τράπεζας της Ελλάδος)

                                                                                                                                               Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010

 Από την κατάθεση του  ως άνω μάρτυρα προέκυψαν τα εξής, ιδιαιτέρως αξιόλογα, στοιχεία ως προς την υπόθεση των ομολόγων, που καταρρίπτουν έναν ακόμη «μύθο» της προπαγάνδας του ΠΑΣΟΚ :

Ι.     Μία από τις βασικές «αιτιάσεις» του ΠΑΣΟΚ  - αλλά και μια από τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Ζορμπά – συνίσταται στο ότι μετά το 2004 δεν συγκροτήθηκε και δεν λειτούργησε η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων του άρθρου 42 του ν. 2676/1999. Πράγμα που σημαίνει  έλλειψη ελέγχου  των Ασφαλιστικών Ταμείων κατά την αγορά των σύνθετων ομολόγων!

ΙΙ.    Κατά την κ. Ν. Αλεξόπουλο τούτο είναι παντελώς ανακριβές, διότι :

 

        Α.  Από το άρθρο 42 του ν. 2676/1999 προκύπτει ότι η ως άνω Επιτροπή  ουδέποτε είχε αρμοδιότητα ως προς τις επενδύσεις των Ταμείων σε ομόλογα. Και μάλιστα για όλα τα ομόλογα, απλά και σύνθετα, τόσο του Δημοσίου όσο και των Τραπεζών. Και τούτο επειδή ο νόμος 2676/1999 δεν έκανε καμία διάκριση.

        Β. Άρα ποτέ, από τότε που ιδρύθηκε – το 2000 – η Επιτροπή  δεν ασχολήθηκε με επενδύσεις των Ταμείων σε ομόλογα, αφού κατά το άρθρο 42 του ν. 2676/1999 εξαιρούνται ρητώς από την αρμοδιότητά της επενδύσεις των Ταμείων «που αφορούν σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και σε ομόλογα Τραπεζών». Συνεπώς και αν είχε λειτουργήσει η Επιτροπή μετά το 2004 σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να έχει εποπτεία επί των επενδύσεων των Ταμείων σε ομόλογα.

ΙΙΙ.  Επαναλαμβάνοντας, περίπου, όσα είχε πει και ο προηγούμενος μάρτυρας κ. Γ. Στρατάκης, ο κ. Ν. Αλεξόπουλος επισήμανε πως ήταν σαφής η προτίμηση και προτροπή του νομοθέτη, ήδη από το 1999, να οδηγήσει τα Ταμεία σε επενδύσεις ομολόγων, τόσο του Δημοσίου όσο και των Τραπεζών – και χωρίς διάκριση, όπως τονίστηκε, μεταξύ απλών και σύνθετων ομολόγων – επειδή οι τίτλοι αυτοί εθεωρούντο από το νομοθέτη ιδιαιτέρως ασφαλείς επενδύσεις. Άρα η τάση επένδυσης των Ταμείων σε ομόλογα δρομολογήθηκε νομοθετικά από το 1999 και δεν δημιουργήθηκε «ξαφνικά» το 2005 και μετά.

Πληροφορίες Ιστότοπου

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η μοναδική παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση σε blogs, facebook, Flicker κ.τ.λ δεν αντιπροσωπεύει τον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο.